tønsberg domkirkes jentekor

aspirantkor

line decor
  
line decor

 
 

TØNSBERG DOMKIRKES KORSKOLE

Tønsberg domkirkes aspirantkor
Tønsberg domkirkes jentekor

VEDTEKTERVEDTEKTER
for

Tønsberg domkirkes aspirantkor
Tønsberg domkirkes jentekor

1.KORENE

Barne - og ungdomskorene i Tønsberg domkirkes menighet består av:
Tønsberg domkirkes Minores for barn 1.-2. klasse (KFUM/K)
Tønsberg domkirkes aspirantkor for jenter i 3.- 6. klasse
Tønsberg domkirkes jentekor for jenter fra 7. klasse opp til 21 år. Det kreves en godkjent stemmeprøve for å bli medlem av jentekoret.
Aspirant - og jentekoret er medlemmer av Ung Kirkesang.

2.FORMÅL

Korene har som formål å:
gi musikalsk og stemmemessig opplæring
være et kreativt, engasjerende, stimulerende og trygt barne- og ungdomsmiljø
være en del av det gudstjenestelige og kirkemusikalske liv i Tønsberg domkirkes menighet og andre steder der det er aktuelt.

3.REGLER FOR KORSANGERNE

Fravær fra både øvelser og opptredener skal meldes til dirigenten på forhånd.
Gjentatt ureglementert fravær eller dårlig oppførsel kan gi grunn til ekskludering fra korene. En slik avgjørelse tas av dirigenten i samråd med styret.
Søknader om permisjoner sendes styret. Søknad bør gjelde for en avgrenset periode, inntil ett år av gangen. Dirigenten og styret vurderer hver enkelt søknad.
Korkapper, notemateriell, permer og annet utdelt materiell tilhører korene og skal leveres tilbake til korene når dette kreves eller når korsangeren slutter i koret.

4.KONTINGENT

Korsangerne betaler kontingent for å delta i korene. Kontingenten fastsettes av årsmøtet og skal innbetales innen frist fastsatt av styret. Søskenmoderasjon gis med 50 % for andre og etterfølgende søsken.

5.MUSIKALSK LEDELSE

Den musikalske lederen/de musikalske lederne for korene er knyttet til kantortjenesten i Tønsberg domkirkes menighet. Spørsmål som er av avgjørende betydning for korenes musikalske virksomhet kan verken avgjøres av foreldremøtet, styret eller årsmøtet uten musikalsk leders godkjennelse.

6.ÅRSMØTETS OG STYRETS MYNDIGHETSOMRÅDE

Som medlemsorganisasjon ledes koret av årsmøtet og styret. Årsmøtets og styrets myndighetsområde er å bistå korenes musikalske ledelse og menighetsrådet med å drive korarbeidet i tråd med vedtektenes formål.

7.ÅRSMØTET

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av første kvartal.
Årsmøtet består av:
-foreldrerepresentanter for korsangere under 15 år
-korsangerne som er 15 år eller eldre
-styremedlemmer som ikke faller inn under de to foregående punktene.
Hver årsmøtedeltaker har én stemme. Dette betyr at hver korsanger under 15 år ved stemmegivning kan representeres av én forelder.
Dato og sted for årsmøtet meddeles medlemmene innen seks uker før årsmøtet.
Innkalling til årsmøtet med saksliste sendes medlemmene senest tre uker før årsmøtet.
Forslag til saker må være innkommet til styret senest fire uker før årsmøtet.
Årsmøtet skal behandle:
-årsmelding
-revidert regnskap
-budsjett
- valg av leder for styret
- valg av styre
- valg av to medlemmer til valgkomité
-fastsetting av kontingent
-andre anmeldte saker.
Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis minst ¼ av de stemmeberettigede eller styret krever det. Styret fastsetter møtedato slik at ekstraordinært årsmøte holdes senest to måneder etter at kravet er behandlet i styret.
For øvrig avholdes foreldremøter ved behov, gjerne en gang i høstsemesteret og i forbindelse med større turarrangementer.

8.STYRET

Styrets praktiske hovedoppgaver er å bistå musikalsk(e) leder(e) med praktisk og administrativt arbeid som bidrar til å oppfylle korenes formål.
Styret skal:
-i samarbeid med musikalsk(e) leder(e) evaluere korenes virksomhet
-forberede årsmøtet og gjennomføre årsmøtets vedtak
-sørge for god kontakt med menighetsrådet
-sørge for god kontakt med Ung Kirkesangs organer.
Styret skal i samarbeid med menighetsrådet bidra til at korenes økonomi sikres. Styret avklarer utbetalings- og regnskapsansvar med menighetsrådet.
Styret velges av og blant medlemmene og har denne sammensetningen:
- leder
-fem styremedlemmer: sekretær, kasserer og tre styremedlemer, i tillegg velges to vara
medlemmer
- musikalsk(e) leder(e) av korene.
Minst ett av styremedlemmene bør være en av korsangerne som er fylt 15 år.
Begge korene skal være representert i styret.
Leder velges for ett år av gangen. Styremedlemmer velges for to år av gangen, fortrinnsvis slik at man oppnår overlapping og unngår full utskiftning av hele styret.
Det føres møteprotokoll for alle møter i styret. Protokollen godkjennes i det følgende styremøtet eller ved sirkulasjon til styremedlemmene. Godkjent referat sendes styrets medlemmer og varamedlemmer og menighetsrådet. Styret sørger for at korsangerne og deres foresatte holdes orientert om styrets arbeid.
Årsmelding, regnskap og årsmøtereferat sendes menighetsrådet og Ung Kirkesangs lokalforbund innen to måneder etter årsmøtet.
Årsrapport sendes Tønsberg kommune på eget skjema til fastsatt frist.

9.VEDTEKTSENDRINGER

Forslag til vedtektsendringer skal sendes styret innen fire uker før årsmøtet.
Vedtektsendringer krever minst 2/3 flertall i årsmøtet.
Vedtektsendringer skal godkjennes av menighetsrådet.

10.OPPLØSNING

Eventuelt forslag om oppløsning av korene skal behandles av to årsmøter og krever minst 2/3 flertall. Dersom koret ikke lenger har medlemmer, kan menighetsrådet beslutte at koret/korene legges ned.
Dersom koret/korene oppløses, bestyrer menighetsrådet aktiva og vurderer mulighetene for og arbeider eventuelt for at koret/korene opprettes igjen.